محمدرضا حسین پور

استاد محمدرضا حسین پور

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه فردوسی مشهد