استاد محمد ابراهیم سیفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه پیام نور