استاد زری شجاعی مقدم

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

باحوصله.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شاهرود