استاد محمد معصومی

  • کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: دبیر سابق زبان انگلیسی آموزشگاه زبان انگلیسی امیر