محمد حسین صادقی

استاد محمد حسین صادقی

  • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شاهرود