استاد مهرداد حاجی لو

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • افتخار تدریس: رفع اشکال رتبه یک کنکور سال 81
  • افتخار تدریس: کسب تقدیر نامه در برگزاری همایش کنکور شهر تهران از آموزش وپرورش شهر تهران