استاد مهدی اسماعیلی

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تدریس: موفقیت تمامی شاگردان در امتحانات مربوطه با نمرات بسیار خوب
 • افتخار تحصیلی: عضو بنیاد ملی نخبگان
در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

 • موفقیت تمامی شاگردان در امتحانات مربوطه با نمرات بسیار خوب
 • موفقیت شاگردان کنکوری با رتبه های عالی
 • رضایت تمامی شاگردان از نحوه تدریس

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1394
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1394 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • رتبه دو کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه برتر کنکور سراسری