مهدی توکلی

استاد مهدی توکلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی از دانشگاه یزد