استاد مهدی جمالی حاجیانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: تدریس در مدارس خارج از کشور