استاد مریم رحیمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند ...<br /> اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمی دید، بی شک صداقت به آخر می رسید و دوستی و مهربانی، پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد...<br /> آموختن به شما کودکان، هدیه ایست که به خودمان میدهیم تا فارغ شویم از این همه دغدغه های بزرگسالی ...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموز ممتاز کلیه مقاطع دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و دانشجوی ممتاز کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد