مرجان افشار

استاد مرجان افشار

  • کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران