استاد منیژه حسن آبادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه گیلان<br /> کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات از دانشگاه دامغان<br /> دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی- کنترل بهینه <br /> از دانشگاه بیرجند<br /> هر سه مقطع دولتی روزانه


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بیرجند