عبدالمجید یحیی زاده

استاد عبدالمجید یحیی زاده

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در دبیر ستان های البرز به مدت 12 سال