استاد مجید فتحی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس در دبیرستان دانشجو به مدت 2 سال