مرضیه عطایی

استاد مرضیه عطایی

  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • افتخار تدریس: قدرت انتقال درس بسیار بالا
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی نمونه دانشگاه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد