استاد لعیا محمدی

 • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی
 • افتخار تدریس: کسب نمرات بالای 18تا سی اکثر دانش آموزان و دانشجویان
 • افتخار تحصیلی: نخبه علمی و رتبه ممتاز مقاشع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد قزوین در رشته مهندسی کامپیوتر

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 4 سال تدریس در دانشگاه ازاددتاکستان
 • 1 سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی محمدیه
 • 2 سال تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی غزالی
 • 1 سال تدریس در دانشگاه عیر انتفاعی دارالفنون
 • 2 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی بینش و دانش
 • 1 سال تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی اکباتان
 • 1 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی دهخدا
 • 1 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی رجا

افتخارات تدریس

 • کسب نمرات بالای 18تا سی اکثر دانش آموزان و دانشجویان

اینجانب دانشجوی دکترای کامپیوتر و استاد دانشگاه با بیش از چهار سال سابقه تدریس در اکثر دانشگاه ها و موسسات استان و نیز تدریس خصوصی می باشم.


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1382 تا 1386
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1387 تا 1390
 • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی 1392 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • نخبه علمی و رتبه ممتاز مقاشع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد قزوین در رشته مهندسی کامپیوتر
 • کسب رتبه ممتاز در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا
 • نخبه فرهنگی استان و کشوری و کسب عناوین متعهد کشوری و استانی در مسابقات هنری