استاد سید احسان کلاه دوزان

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: تدریس شاگردان دکترا
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر دکترا