استاد مجتبی خشنود

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد شیمی آلی و مدیر پژوهش سرای برتر کشور و آزمایشگاه تحقیقاتی نانو فناوری


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران