استاد مصطفی خدابنده لو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

در زمینه کاربرد پرتوهای هسته ای مشغول به کارم. و می توانم در کار پروزه ای فیزیک و هسته ای فعالیت داشته باشم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه صنعتی شریف