استاد سعید خواجوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اهل تحلیل و تفهیم و متنفر از حفظ کردن و بی فکرد باراوردن دانش آموز(جو). معتقدم آموزش باید فرآیندی لذت بخش و دارای نتایجی پایدار باشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی از دانشگاه زابل

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در کارگاه های تخصصی
  • ثبت اختراع در زمینه مکانیک
  • رتبه اول گروه در مقطع ارشد
  • سردبیری در نشریات درون دانشگاهی
  • فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی
  • تالیف کتاب داستان
  • نفر اول مساقات نیوکنگفو شهرستان
  • نفراول مسابقه داستان کوتاه