استاد کاظم ابری مقدم

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی برتر دانشگاه تهران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه تهران