استاد جواد طوسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

TA درس کنترل دیجیتال در دانشگاه صنعتی اصفهان، با سابقه تدریس دروس ریاضی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان