استاد حسین بزرگی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه کار در بزرگترین شرکت مهندسی مشاور رشت، آشنایی کامل به ضوابط و بخشنامه های عمرانی و موارد حقوقی پیمان، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی