محمدحسین رضایی

استاد محمدحسین رضایی

تدریس فیزیک توسط دانشجوی ارشد فردوسی مشهد.فیزیک راباید فهمید تا شیرین شود.اگربا روح فیزیک اشناشوید دیگز انرا رها نخواهید کرد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک کوانتومی 1 و2 الکترومغناطیس ریاضی فیزیک 1 و 2 مکانیک تحلیلی 1 و 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان