استاد حدیث طالبی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • افتخار تدریس: دریافت لوح تقدیر از رییس منطقه 9 آموزش و پرورش تهران
  • افتخار تحصیلی: شاگرد اول و دوم در ترم های مختلف تحصیلی