حسن دحیماوی

استاد حسن دحیماوی

تدریس خصوصی و گروهی-با روش های مختلف تدریس (درسی، قواعدی،کنکوری و ...)-در منزل دانش آموز یا منزل دبیر -تعداد جلسات بستگی به کشش دانش آموز دارد-جهت برگزاری جلسه حداقل 10 روز قبل تماس بگیرید.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان