استاد حمیدرضا مرادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه آزاد قزوین و تاکستان - تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی دارالفنون و علامه رفیعی - تدریس در دانشگاه علمی کاربردی علوم و فنون و امام حسین