استاد حمید اکبری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرک دانشگاهی لیسانس از دانشگاه شهید چمران اهواز و هم اکنون دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد همین دانشگاه می باشم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید چمران اهواز