حمید اکبری

استاد حمید اکبری

تدریس خصوصی دروس استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک و ارتعاشات توسط دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ارتعاشات مکانیکی دینامیک مقاومت مصالح استاتیک

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

سوابق و افتخارات تدریس


مدرک دانشگاهی لیسانس از دانشگاه شهید چمران اهواز و هم اکنون دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد همین دانشگاه می باشم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان