حامد رضوانی

استاد حامد رضوانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • افتخار تدریس: مدرس نمونه استانی در سال 92
  • تدریس در دانشگاه دولتی و آزاد و پیام نور و علمی کاربردیها به مدت 10 سال