استاد حجت غفارنژاد مهربانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران