استاد هادی نجفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

درارای مدرک کارشناسی شیمی از دانشگاه اصفهان و دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی دانشگاه اصفهان و مدرس چند دبیرستان غیرانتفاعی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اصفهان