استاد گیتی اسماعیلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی ارشد شهید بهشتی متولد 70


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی