استاد گیتی رضایی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: تغییر نمرات تعدادی دانش آموز از زیر ده به بالای 18
  • افتخار تحصیلی: تالیف کتب ریاضی دانشگاهی- ارایه مقالات در همایش ها