سپیده فرزانه

استاد سپیده فرزانه

زیست شناسی درس سرنوشت سازی در کنکور می باشد که موفقیت در آن فقط از طریق یادگیری مفهومی امکان پذیر است نه حفظ کردن آن. مشکل اصلی دانش آموزان، زمان کنکور یا امتحانات نهایی، اینست که چون موقع مطالعه زیست

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان