استاد مهدیه راهزانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشحوی مهندسی مخابرات میدان دانشگاه شاهد تهران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد