فهیمه صادقی

استاد فهیمه صادقی

تدریس ریاضی دبیرستان به صورت تضمینی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


ارشد صنعتی گرایش تولید خوانده ام

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان