استاد فهیمه صادقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ارشد صنعتی گرایش تولید خوانده ام


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه یزد