استاد عصمت نوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تفاوتهای اصلی و ویژگی بارز تدریس من این است که متدی جدید و ساختار مند را برای تدریس خصوصی فیزیک که طبق آخرین نظریات آموزشی است با هم تجربه خواهیم کرد که در حین سادگی مهمترین ویژگی آن که هدفمند بودن تدریس است بدین شکل که تکمیل زمان تدریس هدف نیست


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران