عرفان نریمانی

استاد عرفان نریمانی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه مازندران
  • افتخار تدریس: تدریس درس شیمی 3 به مدت 2 ماه به شاگردم و کسب نمره قابل قبول 16
  • افتخار تحصیلی: دومین دانشجو از لحاظ معدل و اولین فارغ التحصیل دفاع کرده ورودی 90