استاد رحیم باغبانی جویباری

  • کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی ارومیه
  • افتخار تدریس: تقدیرنامه از دانشگاه علوم فنون هوایی شهید ستاری جهت تدریس در دانشکده زبان
  • تدریس در آموزشگاه فرهیختگان به مدت 8 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 8 سال تدریس در آموزشگاه فرهیختگان
  • 4 سال تدریس در آموزشگاه نور دانش
  • 1 سال تدریس در هیات علمی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری

افتخارات تدریس

  • تقدیرنامه از دانشگاه علوم فنون هوایی شهید ستاری جهت تدریس در دانشکده زبان

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی ارومیه 1384 تا 1388