الهام آزادیان

استاد الهام آزادیان

تدریس خصوصی ریاضیات از دبستان تا دبیرستان ویژه دانش آموزان دختر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بندرعباس - هرمزگان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان