مصطفی حسینی

استاد مصطفی حسینی

تجربه بیش از ده سال تدریس خصوصی داشگاهی دروس مختلف با تمرکز بر دروس سیگنالها و سیستم ها ومدارهای منطقی والکترونیک یک و دو و مدارالکتریکی یک و دو .کنکور کارشناسی ارشد برق

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل ریاضی مهندسی سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی مدارهای منطقی الکترونیک

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان