استاد داود حیدری کانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

جدی ولی در عین حال شوخ طبع!! اهمیت زیاد به نظم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • مولف کتب کمک آموزشی آموزشگاه ماهان، راه اندازی آموزشگاه تدریس خصوصی در بابل، تدریس و مشاوره در آموزشگاهها