استاد داود داودی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دوستی مهر ورزی محبت وتدریس دو طرفی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان