فرید چیت ساز

استاد فرید چیت ساز

تدریس در مدارس مختلف شهر تبریز . تدریس بصورت خصوصی . تدریس در مدارس غیرانتفاعی . تدریس در جلسه اول رایگان و در صورت ادامه تدریس بصورت توافقی می باشد می توان آن را تغییر قیمت داد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان