استاد بهنام رنجبر

 • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه تبریز
 • افتخار تدریس: تصحیح سوالات کنکور95 همزمان با دبیران برتر کشور و ثبت آن
 • افتخار تحصیلی: ثبت پایانامه در ستادفناوری نانو کشور - نفر اول و سوم 2 دوره از مسابقات سایت نانو

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 4 سال تدریس در آموزشگاه رهروان دانشگاه
 • 2 سال تدریس در آموزشگاه معلم برتر

افتخارات تدریس

 • تصحیح سوالات کنکور95 همزمان با دبیران برتر کشور و ثبت آن
 • 7دانش آموز قبولی مدرسه نمونه
 • گزینش از آموزش و پرورش استان

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی فیزیک از دانشگاه ارومیه 1385 تا 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه تبریز 1393 تا 1395

افتخارات تحصیلی

 • ثبت پایانامه در ستادفناوری نانو کشور - نفر اول و سوم 2 دوره از مسابقات سایت نانو
 • رتبه اول ورودی های ارشد