استاد مهدی باغبان زاده

  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شیراز
  • افتخار تحصیلی: 7 سال سابقه تدریس
  • تدریس در مدرسان شریف به مدت 1 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در مدرسان شریف
  • 4 سال تدریس در موسسه دانشجو

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی آمار از دانشگاه شهید بهشتی 1384 تا 1389
  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شیراز 1389 تا 1391

افتخارات تحصیلی

  • 7 سال سابقه تدریس