استاد محمد باغبان

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: تالیف کتاب مقاومت مصالح کنکور
  • افتخار تحصیلی: مولف کتاب کنکور ارشد عمران

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • تالیف کتاب مقاومت مصالح کنکور
  • تالیف کتاب ریاضی کنکور

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران 1393 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • مولف کتاب کنکور ارشد عمران
  • مولف کتاب ایبوک ریاضیات کنکور