استاد علی رضا عیاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز و دانشجوی سال آخر ارشد در دانشگاه شاهد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد