استاد ناصر آسیابانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • افتخار تدریس: آموزش مفهومی درس
  • افتخار تحصیلی: دارای 17 مقاله کنفرانسی و ‍پژوهشی