استاد آرش انجدانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

پر جنب و جوش و پر انرژی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اراک